Biểu mẫu hành chính

Giấy đề nghị thanh toán

14/09/2017

mẫu giấy đề nghị thanh toán.

Mẫu báo cáo tuần

14/09/2017

Áp dụng cho các Phòng, Ban, Khoa, Trung tâm.

Mẫu báo cáo tháng

14/09/2017

áp dụng cho các Khoa, Phòng, Ban, Trung tâm.

Mẫu báo cáo tổng kết năm học 2

14/09/2017

áp dụng cho các phòng, ban, trung tâm.

Mẫu báo cáo tổng kết năm học 1

14/09/2017

áp dụng cho các Khoa