Chức năng và nhiệm vụ

Ngày đăng: 26/08/2017

PHÒNG TỔ CHỨC HÀNH CHÍNH


Chức năng

Phòng Tổ Chức - Hành chính có chức năng tham mưu, giúp việc cho Hiệu trưởng trong các công tác sau:

- Công tác hành chính;

- Công tác tổ chức cán bộ;

- Công tác văn thư;

- Công tác tuyển dụng và quản lý nhân sự;

- Công tác lao động, tiền lương;

- Công tác y tế;

- Công tác tuyên truyền, thi đua, khen thưởng, kỷ luật;

- Công tác lễ tân;

Nhiệm vụ


a) Công tác Hành chính –Tổng hợp

- Tổ chức, quản lý, hướng dẫn các đơn vị thực hiện công tác hành chánh, văn thư, lưu trữ theo qui định.

- Tiếp nhận, phân loại các thông tin đến và đi, xử lý sơ bộ, trình các cấp có thẩm quyền xử lý thông tin và văn bản nhanh chóng, kịp thời. Kiểm tra thể thức, nội dung văn bản của tất cả các đơn vị trong toàn Trường trước khi trình lãnh đạo ký và ban hành.

- Quản lý chặt chẽ, an toàn các con dấu, hồ sơ lưu trữ, tổng đài điện thoại, máy fax theo qui định.

- Tổ chức thực hiện công tác lễ tân, điều phối phòng họp; tổ chức và phục vụ các cuộc họp, làm việc, tiếp khách của lãnh đạo Trường;

- Lập lịch công tác tuần, tổng hợp thông tin hoạt động toàn Trường hàng tháng. Tổng hợp, xây dựng chương trình, kế hoạch công tác hàng tháng, học kỳ, năm học. Theo dõi, đôn đốc các đơn vị thực hiện kế hoạch của Trường

- Lập các báo cáo định kỳ, đột xuất, sơ kết, tổng kết liên quan đến hoạt động của toàn Trường.

- Là thường trực Hội đồng thi đua – khen thưởng của Trường. Tổ chức thực hiện công tác thi đua – khen thưởng; theo dõi, đề xuất việc thi đua khen thưởng trong toàn Trường, chuẩn bị hồ sơ, thủ tục liên quan về thi đua khen thưởng trình cấp trên.

- Cấp giấy đi đường, giấy giới thiệu, giấy chứng nhận và giấy xác nhận cho CB-GV-NV Trường; xác nhận hồ sơ lý lịch cho CB-GV-NV Trường.

- Kiểm tra, đóng dấu sao y các văn bản, chứng chỉ, văn bằng do Trường ban hành theo qui định của Bộ Giáo dục & Đào tạo và của Nhà trường.

- Là đầu mối phối hợp và đề cử người ở các đơn vị, cá nhân liên quan để giải quyết những khiếu nại, tố cáo, tranh chấp xảy ra trong và bên ngoài Trường.

- Cử nhân viên phục vụ của phòng vệ sinh khu Hiệu bộ, phục vụ nước uống cho các buổi tiếp khách của lãnh đạo Trường và các cuộc họp của Trường.

b) Công tác Tổ chức nhân sự

- Chủ trì việc xây dựng chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của các đơn vị trong Trường; chủ trì xây dựng và thực hiện việc ban hành các qui chế, qui định của Trường.

- Nghiên cứu, đề xuất việc xây dựng bộ máy và đội ngũ làm việc phù hợp với tình hình phát triển của Trường theo từng giai đoạn. Đề xuất, xây dựng kế hoạch tuyển dụng; đề xuất việc và sử dụng, bố trí đội ngũ CB-GV-NV, bổ nhiệm cán bộ, điều chuyển công tác.

- Xác định các tiêu chuẩn, định mức lao động cho các vị trí, chức danh công tác trong toàn Trường, trên cơ sở đó xác định mức lương, thù lao, tiền công… đảm bảo tính hợp lý, công bằng về năng suất, chất lượng và hiệu quả công việc. Theo dõi, kiểm tra việc tổ chức quản lý và sử dụng lao động ở các đơn vị thuộc Trường

- Tổ chức thực hiện các chế độ chính sách đối với CB-GV-NV: Đào tạo bồi dưỡng, chuyên môn, nghiệp vụ, thi chuyển ngạch, nâng ngạch công chức; nâng bậc lương, chế độ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế…

- Quản lý và cập nhật hồ sơ nhân sự, hồ sơ bảo hiểm xã hội, làm công tác thống kê, lưu trữ, bổ sung và nhận xét lý lịch hàng năm.

- Là thường trực Hội đồng tuyển dụng, xét lương, nâng ngạch, chuyển ngạch, kỷ luật CB-GV-NV.

- Quản lý công tác lao động - tiền lương. Phối hợp với Phòng Kế hoạch - Tài chính và Công Đoàn Trường trong việc ban hành chế độ lao động ngoài giờ, thực hiện các chế độ phúc lợi.

- Phối hợp với các Khoa, Bộ môn, chịu trách nhiệm chính trong công tác quản lý khối lượng của đội ngũ cán bộ giảng dạy cơ hữu theo đúng qui định của Nhà trường.

P.HCTC

SAIGONACT - BQLĐATL Trường Đại học Du lịch Sài Gòn

Ban Tuyển sinh - Truyền thông

Địa chỉ: 70 Đường Tân Thới Nhất 8, Khu phố 5, Phường Tân Thới Nhất, Quận 12, Tp.Hồ Chí Minh

Website: www.saigonact.edu.vn

Email: bantuyensinh@saigonact.edu.vn

Điện thoại: (028) 3883.1793 - (028) 3883.1796

Hotline: 0914.411.012