Giới thiệu
CƠ CẤU TỔ CHỨC.

CƠ CẤU TỔ CHỨC.

26/08/2017

PHÒNG TỔ CHỨC HÀNH CHÍNH

CHỨC NĂNG VÀ NHIỆM VỤ

CHỨC NĂNG VÀ NHIỆM VỤ

26/08/2017

PHÒNG TỔ CHỨC HÀNH CHÍNH

Tuyển dụng

THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG NHÂN SỰ QUẢN LÝ VÀ GIẢNG VIÊN CƠ HỮU

15/09/2017

Ban Quản lý đề án thành lập Trường Đại học Du lịch Sài Gòn thông báo tuyển dụng ứng viên các vị trí sau: